Prostota

Prostota je stav mysli a chování, ve kterém jsme osvobozeni od komplikací a zbytečností, je to odpověď na nejjednodušší, nejčistší a nejefektivnější cestu k dosahování našich cílů.

jednoduchost, obyčejnost, nenápadnost, střídmost, střízlivost, přirozenost, nestrojenost, nenucenost, nelíčenost, naivita

Relevantní k prostota