Rozveselit

pobavit, rozradostnit, rozptýlit, rozesmutnit

Relevantní k rozveselit